برنامه خاموشی برق تهران

منطقه 1 : روزها برق باشد، شبها برای اینکه پارتی های شبانه برهم بخورد از ساعت 20 الی 3 صبح برق برود؛
منطقه 2 : مانند بالا؛
منطقه 3 : مانند بالا؛
منطقه 4 : روزی نیم ساعت برق نباشد صرفاً جهت اعمال قانون و یکنواخت سازی؛
منطقه 5 : روزی 2 ساعت برق برود بعلاوه 5 ساعت تنبیه چون سال 1342 منطقه به شرکت برق بدهکار بود (پرونده موجود است)؛
منطقه 6 : صبح ها که نور کافیست برق برود فقط کسانی که برق میخواهند درخواست بدهند بخش اداری پیگیری کند؛
منطقه 7 : غلط کردن برق میخوان، یک روز در میان برق برود، هر کس اعتراض کرد آب شرب خانوار قطع بشود جهت عبرت سایرین؛
منطقه 8 : منزل اقوام ما اونجاست، همیشه برق باشد؛
منطقه 9 : منزل خودمان اونجاست، فقط جهت رعایت عدالت روزی 20 دقیقه دم صبح برق برود؛
منطقه 10 : منزل یکی ازطلبکارهای سمج ما اونجاست ، چنان برق برود و بیاید که تمام لوازم خانگیش بسوزد؛
منطقه 11 : به کل برق نباشد، اگر دلیل خواستند گاز هم قطع شود؛
منطقه 12 و 13: بچه محل های قدیم اونجا هستند، عاشق فوتبال هستند، شبهایی که فوتبال دارن برق باشد؛
منطقه 14 الی 20 : روزی 7 ساعت به دلخواه شهردار منطقه برق برود؛
منطقه 21 و 22 : بخشنامه شود که اختراع برق توسط ادیسون شایعه بوده است.

/ 0 نظر / 15 بازدید