دوری و دوستی

به تکرار یکنواخت دوری و دوستی

خورشید و ماه

 

صدای آژیر آتش نشانی می آید.....

دلم به حال خودم

 می سوزد.

او درخت ها را قطع می کند

 برای ساختن پرچم های....

حفاظت از محیط زیست 

برایت دعا می کنم

هربار که پرنده ای می بینم

هربار که مردم بی تفاوت از کنارم می گذرند

و هر بار که نفس می کشم

برایت دعا می کنم،

تا به آن چه می خواهی برسی

من با عشق پودر می شوم زنگ می زنم

تو با عشق طلای خالص می شوی

عشق از من دیه می یرد

اما تو.

بیمه شخص ثالث می شوی

                                                                                        شاعر: میلاد تهرانی

/ 0 نظر / 5 بازدید